Kvalité och miljö

Vi har ett kvalitetssystem upprättat med SS-EN ISO 9001 som grund.
Till varje jobb fastställs/utformas en kvalitetsplan med tillhörande kontrollprogram.

Planen innehåller de rutiner och kontroller som enligt gällande föreskrifter och egen erfarenhet skapar bättre effektivitet och ordning i arbetet.
Våra leverantörer väljs efter sin förmåga att uppfylla ställda kvalitetskrav och krav på leveransprecision.

Vi certifierade oss med Skanska i SS-EN ISO 9001 2001.

Miljöpolicy

Inneklimat skall ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska företagets miljöbelastning och därför kunna bedriva en verksamhet som är både ekologiskt hållbar och lönsam.

Vi skall efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och myndigheters krav samt vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål när vårt miljöarbete utformas.

För att hålla sig uppdaterad ur miljösynpunkt ska vid olika tillfällen regelbundet utbildas och stämmas av med hela företaget.

Vi skall föra en dialog med våra kunder, leverantörer och transporter för att kunna påverka i största möjliga mån.

Vid nyanställningar skall vi självklart ge våra nya medarbetare förutsättningar att arbeta med och säkerställa företagets miljöarbete för att Inneklimat ska kunna fortsätta att förstärka sitt arbete som ett miljöanpassat företag.

Välkommen att kontakta oss om ni önskar mer utförlig information kring vårt miljöarbete!
Kontoret och dess verksamhet certifierades i ISO 14 001 genom Skanska 2001.